Doprava nad 2000 kč zdarma!

Reklamační řád

Tento Reklamační řád upravuje podmínky a způsob reklamace vad zboží zakoupeného spotřebitelem (zákazníkem) prostřednictvím on-line obchodu Včelí farma Horký.

Podnikatel: Pavel Horký, se sídlem: Březské 82, 594 53 Osová Bítýška  (adresa pro doručování)

 • IČ: 08991031
 • Plátce DPH: NE
 • zapsán v živnostenském rejstříku vedeném u Městského úřadu Velké Meziříčí
 • e-mail: lucie.s94@seznam.cz
 • tel: 605 171 941

 

Za co zodpovídáme:

 • prodávající zodpovídá za to, že nemá zboží při převzetí jakékoliv vady
 • že zboží odpovídá našemu popisu v detailu produktu a jeho vlastnosti a vzhled se shodují s fotkou produktu
 • že se zboží hodí k účelu, který uvádíme, nebo ke kterému se zakoupené zboží obvykle používá
 • odpovídá jakosti, která jsou sjednána, popřípadě jakosti, kterou pro daný typ zboží stanoví platné a účinné právní předpisy
 • že zboží odpovídá sjednané hmotnosti a množství
 • nemá právní vady a vyhovuje požadavkům právních předpisů


Dále zodpovídáme za to, že se tyto vady nevyskytnou v záruční době. Za vadu zboží nelze považovat rozdílnost odstínů barev medu ve skutečnosti a na elektronických zobrazovacích zařízeních - počítače, tablety a telefony. Pokud zboží neodpovídá vaší představě, máte právo odstoupit od smlouvy do 14 dnů od převzetí zboží v souladu s článkem 6 Všeobecných obchodních podmínek. 

 • Nad rámec zákonné záruční doby pro spotřebitele neposkytujeme žádnou záruku za jakost!

Jaká je u medu záruční doma?

 • Záruční doba je 24 měsíců od převzetí zboží, není - li stanoveno jinak

Jaká máte práva z vadného plnění?

 • Doplníme to co chybí - v případě doručení nekompletní zásilky máte právo na doplnění toho co chybí
 • Sleva z kupní cenyPokud při převzetí zboží existovala na zboží vada nebo se vada vyskytla v záruční době, můžete požadovat vždy přiměřenou slevu z kupní ceny.
 • Výměna vadného zboží - Výměnu zboží nebo vadné části zboží můžete požadovat vždy, pokud to není neúměrné k povaze vady (tj. zejména v případě, kdy není možná bezprostřední náprava) a pokud se nejedná pouze o nepodstatné porušení smlouvy. Požadovat výměnu zboží nemůžete u zboží použitého nebo prodávaného za nižší cenu. Namísto toho můžete požadovat slevu z kupní ceny
 • Vrácení peněz - neboli odstoupení od kupní smlouvy můžete požadovat za předpokladu, že:
  nejsme schopni odstranit vadu, pro kterou nemůžete zboží řádně používat, nebo nejsme schopni zboží s touto vadou vyměnit (např. zboží se již nevyrábí)
  - nedodržíme lhůtu pro vyřízení reklamace/nezjednáme nápravu do 30 dnů od uplatnění reklamace

  - podmínkou pro vrácení peněz (odstoupení od kupní smlouvy) je, že vrátíte věc v tom stavu, v jakém jste ji obdrželi

  - došlo ke změně stavu v důsledku prohlídky za účelem zjištění vady věci
  - jste použili věc ještě před objevením vady

  Jak postupovat při reklamaci?

 • Reklamaci u nás uplatněte bez zbytečného odkladu od zjištění vady
 • Reklamace přijímáme v sídle firmy
  pro rychlejší vyřízení reklamace nás můžete předem informovat telefonicky, e-mailem či písemně
  - zároveň vyjádřete jak chcete reklamaci vyřešit
  - reklamované zboží nám doručte spolu s uplatněním reklamace nebo následně (jinak než na dobírku, kterou nepřebíráme) na adresu sídla, přičemž při zasílání doporučujeme zabalit zboží do vhodného obalu tak, aby nedošlo k jeho poškození či zničení
  pro usnadnění postupu je vhodné ke zboží přiložit doklad o zakoupení zboží či daňový doklad - fakturu, byla-li vystavena, nebo jiný dokument prokazující koupi zboží, spolu s popisem vady a návrhem na způsob řešení reklamace

 

Nesplnění některého z výše uvedených kroků nebo nepředložení kteréhokoliv z výše uvedených dokumentů nebrání kladnému vyřízení reklamace dle zákonných podmínek.

 • Okamžikem uplatnění reklamace je okamžik, kdy nám byl oznámen výskyt vady.
 • O doručené reklamaci rozhodujeme ihned, ve složitých případech do tří pracovních dnů. Do této lhůty se nezapočítává doba přiměřená podle druhu výrobku potřebná k odbornému posouzení vady. Reklamace včetně případného odstranění vady bude vyřízena bez zbytečného odkladu, nejpozději do 30 dnů ode dne uplatnění reklamace, pokud se nedohodneme na delší lhůtě.
 • Pokud zvolíte právo, které vám nemůže být z objektivních důvodů přiznáno (zejména u neodstranitelných vad nebo v případě výměny zboží, která není možná), budeme vás neprodleně kontaktovat. V takovém případě můžete zvolit jiné právo v souladu s tímto reklamačním řádem.
 • Při reklamaci vám vydáme písemné potvrzení o tom, kdy jste právo uplatnili, co je obsahem reklamace a jaký způsob vyřízení reklamace požadujete. Dále (po vyřízení reklamace) vám vydáme potvrzení o datu a způsobu vyřízení reklamace, včetně potvrzení o provedení opravy a době jejího trvání, případně písemné odůvodnění zamítnutí reklamace.
 • V souladu s občanským zákoníkem máte právo na úhradu účelně vynaložených nákladů při uplatnění reklamace zboží. Vezměte na vědomí, že právo na úhradu těchto nákladů musíte uplatnit do jednoho měsíce po uplynutí lhůty, ve které je třeba vytknout vadu.

Tento Reklamační řád je platný a účinný od 1.11.2023

Zpět do obchodu